НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Чрез НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ , Модул

Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спортще оборудваме една стая за занимания по интереси, където  ученици от V - VII клас-една сборна група от 28 ученици ще се занимават допълнително с наука, изкуство и игри- възможност да подобрим условията за работа.

Ще повишим увереността и самочувствието на учениците като акцентираме върху образователни игри и игри със състезателен характер, ще се включат в дейности, където ще развият познавателните си способности, стимулиращи личностното развитие на учениците, Ще се даде възможност за обмяна на знания, опит и ценности, които да  провокират учениците в различни области от задължителното учебно съдържание.

 Стаята, която предвиждаме ще ремонтираме със собствени финансови средства и с родителски труд. По този начин ще осъществим по-добра връзка между родители, учители и ученици.

В тази стая учениците ще се научат да работят в екип и придобият нови културни и социални компетентности.    Нека превърнем училището в  приятно и перспективно място за импровизиране, за развитие на ученическия ум и свобода в прилагането му.