Проекти

Проекти

Училището участва по следният проект:

 


                                                                                                                          

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)