Компенсиращи мерки

Компенсиращи мерки

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД  09 – 3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. за графика на учебното време за учебната 2020/2021 г., правим следните уточнения:

Краят на втори учебен срок за учениците от 1 до 3 клас е 23.06.2021 г. –две седмици, в които дните са неучебни, а се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа

и една учебна седмица за проектни и/или творчески дейности

За учениците от 4 до 6 клас краят на втори учебен срок е 30.06.2021 г. – две седмици, в които дните са неучебни, а се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа.

Това време ще се използва за превенция на обучителните затруднения, екипни проекти по класове, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират дефицитите от социалната дистанция по време на онлайн обучението.

Графикът и видът на дейностите се определят съобразно предложенията на класните ръководители и ръководителите на групи за занимания по интереси. Графикът ще бъде приложен към това съобщение.

Дейностите се реализират в училищна среда. Присъствието на учениците в тях не е задължително.

За учениците от 7 клас край на втория учебен срок е 30.06.2021 г., съгласно Заповед № РД 09-2118 от 28.08.2020 г., която остава непроменена.

Удостоверенията за завършен от 1 до 3 клас ще се връчат в периода от 24.06.2021 г.