Прием 2022-2023

Прием 2022-2023

"ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-р ПЕТЪР БЕРОН"

            с.Вресово - 8560    общ.Руен                       ' тел.0887823357; 0876508110

оupetarberon_vresovo@abv.bg

 

Процедура за записване в І клас

 през учебната 2022/2023 год.

 

 

Ред на дейностите:

 

 

           1. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО училищното образование е задължително до навършване на 16 годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало годината на навършване на 7 годишна  възраст на детето. Подлежащи на задължително обучение - родени през 2015 г. За родените преди 2015 год., родителите представят документ за отлагане.

2.На основание чл. 8, ал. 3 от ЗПУО училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6 годишна възраст на детето по преценка на родителя и готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени от държавния стандарт за предучилищното образование.

  2.Приемат се заявления по образец.

  3.Заявленията се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. от г-жа Николай Димов

 

 

  График на дейностите:

 

1.Приемане на молби за записване в І клас – от 01.05. до 31.05.2022 год.

2.Записване на децата  в І клас -  от 06.06.2022 г. до 07.06.2022 год.

3.Среща с родителите на първокласниците – до 10.09.2022 год.

   

   Документи:

 

1.Заявление /по образец/ от родителя.

2.Акт за раждане на детето(представяне за сравняване на данните и веднага се връща).

3.Удостоверение за завършена подготвителна група

4.Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група

5.Декларация от родителите/по образец/ за съгласие за съхраняване и обработване на  личните им данни  и тези на детето им съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

6. Заявление за избираема подготовка.

7. Заявление за целодневна организация.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

1.Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.

2.В една паралелка не може да има повече от две деца със СОП.

3.Записването на ученици със СОП става след одобрението от вътрешно-училищен екип.

 

 

 

 

Айтен Вели

Директор